ANAMARIJA BOROŠAK
ANAMARIJA BOROŠAK

RADNO ISKUSTVO:

Osnivač i vlasnik Super Star Akademije, Obrta za obrazovanje i usluge, u Klanjcu, 12.12. 2020.

TRAVANJ 2017 – RUJAN 2020.

Interior manager/Purser na luksuznim mega jahtama (sa 7 zvjezdica) od 60m do 150m, sa 5 do 70 gostinjskih soba (Jadransko, Egejsko, Jonsko, Havajsko, Karipsko more te Amerika i Afrika)

Poslovne aktivnosti:

 • Javna nabava (organizacija edukacije za nositelje licenci i provođenje postupaka za naručitelje/ponuditelje),
 • EU Fondovi i projekti (edukacije, izrada projekata, provođenje i praćenje istih),
 • Programi izobrazbe za pripremu kod polaganja ispita za Financijskog brokera HANFA/PMF,
 • Super Yacht tečajevi i radionice (CoC Super Yacht Chief Stewardess, CoC Super Yacht Chef, ukrcaji posada na jahtama, kruzerima, tankerima i naftnim platformama/brodovima,
 • Hotelijerska industrija (tečajevi za F&B sektor, domaćinstvo i team buildinzi za menadžere)
 • Ugostiteljstvo (tečajevi za kuhare i konobare, sommeliere, koktel majstore i barista stručnjake)
 • Prijevodi (englesko – hrvatski i hrvatsko – engleski), prijevodi turističkih i eno gastro vodiča, poslovna korespondencija na engleskom jeziku, Social Media Marketing prijevodi, izrada životopisa na engleskom jeziku, ishođenje viza (Velika Britanija i SAD), instrukcije za engleski jezik, pomoć i savjetovanje kod izrade poslovnih planova i troškovnika (HZZ – poticajne mjere za samozapošljavanje) te organizacja eno/gastro i likovnih radionica.

SIJEČANJ 2017 – OŽUJAK 2017.

Asistent  Direktora hrane i pića – ,,Hoto grupa/„Hoto Cvjetni” Restoran&bar, bistro, Zagreb

Poslovne aktivnosti:

 • Rukovođenje odjelima: domaćinstva, hrane i pića te ljudskih resursa (osoblja)
 • Praćenje zaliha, skupljanje ponuda, pregovaranje, sklapanje ugovora i naručivanje robe za sve odjele, oglašavanje, zapošljavanje te organizacija i izrada rasporeda rada za kuhare, konobare i čistačice, planiranje godišnjih odmora i zapošljavanje novih djelatnika, kao i održavanje treninga tj. edukaija kao što su; Silver service, Food and Hygiene&Wine pairing,
 • Planiranje, izrada i provođenje budžeta s voditeljima odjela za svaki odjel,
 • Izrada SOP-a sa voditeljima odjela; „Standard opertaing procedures“)za svaki odjel,
 • Izrada financijskih izvješća o radu za management kompaniju i vlasnike,
 • Izrada itinerera putovanja za charter goste po danu i izrada Power point prezentacija,
 • Suradnja s prodajnim sektorom (vanjske i internacionalne charter kompanije),
 • Osmišljavanje marketinških oglašavanja/kampanja (npr. Social media marketing, Nautički magazini, sudjelovanje na najvećim svvijetskim Boatshow-ovima),
 • Suradnja s vanjskim kompanijama za obavljanje određenih radova (održavanje i popravci) u periodu van plovidbene sezone (tzv. suhi vez)

SVIBANJ 2015 – STUDENI 2016.

Hotel manager (Chief stewardess/Purser) na luksuznim jahtama (7 zvjezdica) od 60m do 150m,  sa 5 do 70 gostinjskih soba, Jadransko more; Crnogorska obala, Mediteran; Azurna obala, Španjolska, Italija, SAD, Karibsko more, Bahami, Hawai, Afrika (razne jahte, sezonski rad)

Rukovođenje  odjelima: domaćinstva te hrane i pića (praćenje zaliha, naručivanje robe, organizacija rada i rasporeda  za kuhare, konobare i čistačice, planiranje godišnjih odmora i zapošljavanje djelatnika). Planiranje budžeta.

Poslovne aktivnosti:

 • Rukovođenje 43 zaposlenika, upravljanje restoranom, slastičarnom (hladna kuhinja), bistroom, caffe barom s dvije velike terase, praćenje zaliha, ishođenje raznih dozvola pravnih regula (minimalni tehnički uvjeti, HACCP, i sl., komunikacija i pregovori te sklapanje ugovora s domaćim i inozemnim dobavljačima, zapošljavanje i obuka djelatnika,
 • Rad na softverskom programu: Remaris, rad na Ordermanu. izrada pravilnika o radu kuće za sve sektore, normativa i standarda posluživanja hrane i pića (trebovanje), određivanje cijena i dnevnih paketa, menia, osmišljavanje marketinških kampanji

SIJEČANJ 2011 – OŽUJAK 2015.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Jedinica lokalne samouprave – Općina Kumrovec,

Hrvatska

Poslovne aktivnosti:

 • Planiranje, upravljanje i koordinacija rada odjela,
 • Neposredno izvršavanje naloga načelnika i općinskog vijeća iz djelokruga Odjela i Općine, sukladno zakonu, općim i pojedinačnim aktima i specifičnim projektima-
 • Izrada, oblikovanje i provođenje općih i pojedinačnih akata koje su u nadležnosti načelnika te vođenje brige o njihovoj  utemeljenosti i zakonitosti,-
 • Priprema i organizacija rada Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela kroz: Izrade nacrta (prijedloga) akata iz  djelokruga Općinskog vijeća  i njegovih radnih tijela, kontrolu zakonitosti i nomotehničke ispravnosti sadržaja predloženih akta
 • Koordinacija i sazivanje sjednice koja uključuje odgovornost za  dostavu materijala, pravovremeno obavještavanje i  pozivanje svih sudionika zakazane sjednice, za sjednice vijeća i njegova radna tijela te pomoć u radu predsjednika Općinskog vijeća  u poslovima iz njegovog djelokruga,-
 • Briga o provođenju donesenih akata Općinskog vijeća i brigu o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća,-
 • Koordinacija i sudjelovanje u pripremi i izradi svih plansko-financijskih dokumenata Općine, njihovih izmjena i dopuna tijekom godine te pratećih općih akata,-
 • Aktivna suradnja s Državnim uredom za reviziju i drugim tijelima iz djelokruga proračunskog nadzora, osiguravanje potrebnih podataka te izrađivanje prijedloge očitovanja i dugih akata,-
 • Praćenje i vođenje postupaka javne nabave roba, usluga i ustupanja radova za potrebe Općine, izrade općih i pojedinačnih akata iz područja komunalnog gospodarstva,-
 • Organizacija izrade prijedloga programa strateških ciljeva u razvoju komunalnog i vodnog gospodarstva, prometa i infrastrukture te sudjelovanje u  izradi potrebne dokumentacije za njezin razvoj i izvještavanje,
 • Organizacija i priprema odnosno izrađivanje planova razvojnih strategija kroz izradu projekta i prijavu istih na fondove Europske Unije,
 • Provođenje projekata koji su financirani od strane fondova EU-e,
 • Provođenje postupaka javne nabave na nacionalom i međunarodnom nivou,-
 • Organizacija i nadzor nad poslovima vezanim uz izgradnju, održavanje i sanaciju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i druge imovine u vlasništvu općine,-
 • Rješavanje u svim  upravnim stvarima iz djelokruga odjela u kojima postupke vode službenici, a koji ih sami ne rješavaju,-
 • Priprema prijedloga plana prijema u službu, rješavanja  prava i obveza radnopravne prirode službenika i namještenika odjela u prvom stupnju, u skladu sa zakonom, vođenje brige o stručnom usavršavanju službenika i njihovom trajnom osposobljavanju za poslove radnog mjesta kojeg obavljaju,-
 • Obavljanje poslova po propisima o pravu na pristup informacijama, ovlaštenje i odgovornost za davanje Priopćenja i informacija o radu odjela, uz prethodnu  suglasnost načelnika,-
 • Odgovaranje i izdavanje rješenja, uvjerenja i potvrda u skladu s zahtjevima  i-/ili pritužbama građana, te pružanje stručne pomoći u ostvarivanju njihovih prava i obveza iz djelokruga odjela,
 • Organizacija manifestacija i drugih događaja značajno za općinu,
 • Praćenje propisa i predlaganje mjera za unapređenje rada odjela,
 • Suradnja s nadležnim ministarstvima, državnim tijelima i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • Obavljanje stručnih poslova iz područja uređenja naselja i stanovanja, prostornog i urbanističkog planiranja, komunalnih djelatnosti, postupanja s komunalnim otpadom te zaštite okoliša,
 • Sudjelovanje u izradi i praćenju provedbe dokumenata prostornog uređenja,
 • Organizacija djelatnosti zaštite od požara i civilne zaštite,
 • Organizacija i koordinacija poslova iz područja predškolskog odgoja iz djelokruga općine,
 • Obavljanje stručnih poslova iz područja prosvjete, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture, brige o djeci,
 • Obavljanje stručnih poslova u djelatnosti rada, zdravstva i socijalne skrbi, zaposlenosti na području općine,
 • Sudjelovanje u pripremi, izradi, prikupljanju podataka, implementaciji, ažuriranju i korištenju web stranice Općine Kumrovec te ostali poslovi vezani uz informiranje stanovništva,
 • Vođenje prijemnog ureda (pisarnice) Jedinstvenog upravnog odjela, otpremu pošte i potrebne evidencije,
 • Priprema nacrta odluka/zaključaka za sjednice općinskog vijeća te vođenje i sastavljanje zapisnika sa sjednica tijela općine i radnih sastanaka,
 • Obavljanje i drugih poslova po nalogu Načelnika (investitori, najam i/ili prodaja javnih površina, poduzetnička zona, planiranje promjene UPU-a/PPU-a, izrada strateških planova za izradu gospodarskih razvojnih projekata u Općini Kumrovec

VELJAČA 2010 – SIJEČANJ 2012.

Brand Manager: CIRENENERGY ltd. (trgovanje naftom i naftnim derivatima), London, Engleska (UK).

Poslovne aktivnosti:

 • Rukovođenje sektorom uvoza/izvoza i distribucije,
 • Rukovođenje ino-poslova sa investitorima,
 • Priprema tjednih, mjesečnih, kvartalnih, godišnjih analliza svih sektora i strateških planova prema upravi
 • Praćenje cijena i analiza tržišta nafte i naftnih derivata za određene derivate pomoću ‘Platts’ softvera,
 • Pregovori sa kupcima/dobavljačima kod sklapanja novih poslova,
 • Prijevodi i pripreme svih kupoprodajnih ugovora

SIJEČANJ 2009 – VELJAČA 2010.

Brand Manager/ Asistent Izvršnog Direktora: IPP I PARTNERI d.o.o. (trgovanje naftom i naftnim derivatima), Zagreb, Hrvatska

Poslovne aktivnosti:

 • Rukovođenje sektorom uvoza/izvoza i distribucije, RIF-a i HR-a,
 • Rukovođenje ino-poslova sa investitorima (‘Gazprom Neft’, Rusija), dobavljačima (npr. ‘NIS’, Srbija, ‘Naftachem’, Srbija) i kupcima (npr. ‘MOL’, Mađarska, ‘Ciren Energy’, Engleska),
 • Priprema tjednih, mjesečnih, kvartalnih, godišnjih analliza svih sektora i strateških planova prema upravi,
 • Praćenje cijena i analiza tržišta nafte i naftnih derivata za određene derivate pomoću ‘Platts’ softvera,
 • Pregovori sa kupcima/dobavljačima kod sklapanja novih poslova,
 • Prijevodi i pripreme svih kupoprodajnih ugovora,
 • Pregovori s bankama i svakodnevna suradnja vezana uz jamstva, oročena sredstva, ulaganje te platni (nacionalni i inozemni) promet

PROMAKNUĆE OD RUJNA 2007.

Generalist u Ljudskim Resursima: (HR) Fliba d.o.o, Emmezeta-Mercatone,  Zagreb, Hrvatske

Poslovne aktivnosti:

 • Priprema, osmišljavanje i objava oglasa raznih pozicija u raznim medijima (internet portali; Moj posao, dnevne novine, itd.),
 • Osmišljavanje različitih metoda testiranja kandidata za različite poslove (različitih strukovnih i rukovodstvenih razina),
 • Izvršavanje cijelog procesa zapošljavana; od faze inerview-a do finalnog odabira najboljeg kandidata za određenu poziciju,
 • Priprema raznih ugovora za djelatnike, prijava djelatnika na HZZO i HZMO (isto vrijedi i za proces kod odlaska djelatnika iz tvrtke – npr. Zapošljavanja/otpuštanja, prijave/odjave djelatnika),
 • Redovit odlazak na ‘HUP- ove’, ‘Puma-ine’ i druge seminare, vezane uz teme iz ljudskih resursa i kadrovskih poslova općenito te radnog prava,
 • Priprema i izvršavanje raznih training modela/procesa (npr. obuka, team building, itd.) za zaposlenike raznih sektora

LIPANJ 2007.

Asistent Generalnog Direktora- Predsjednika Uprave; Fliba d.o.o, Emmezeta-Mercatone,  Zagreb, Hrvatska

Poslovne aktivnosti:

 • Planiranje, organizacija i održavanje sastanaka sa članovima uprave, poslovnim partnerima /suradnicima (domaćim i inozemnim),
 • Izvršavanje i vođenje raznih projekata za povećanje prodaje i post analiza za prodajni lanac u Hrvatskoj,
 • Organiziranje putovanja za članove uprave i inozemne poslovne partnere (npr.avio-rent-a-car i hotelskih rezervacija). Priprema dnevnih, tjednih i mjesečnih izveštaja prodajnih analiza za sva tri centra (Zagreb, Split i Osijek),
 • Vođenje galerije (najmoprimci u Zagrebačkom trgovačkom centru; ‘Mercatone’); traženje novih (npr; auto kuće),
 • Organizacija raznih marketinških evenata u shopping centru za povećanje prodaje

OŽUJAK 2007 – LIPANJ 2007.

Referent u sektoru nabave i uvoza; (Uprava ) Euro Alfa d.o.o, Zagreb, Hrvatsk

Poslovne aktivnosti:

 • Istraživanje tržišta (Proizvođača i ‘Tradera’) u EU i ostalim zemljama,
 • Pregovori i ugovaranja; (cijene, popusti, pariteti, načini plaćanja, itd),-
 • Rukovođenje cijelim uvoznim procesom; od narudžbe robe – do dolaska robe na skladište, ostali su poslovi slični kao i u kod prethodnog poslodavca

STUDENI 2006 – OŽUJAK 2007.

Asistent Voditelja Ključnih kupaca, kasnije i Asistent Managera u uvozu i nabavi (Uprava) Stanić d.o.o, Zagreb , Hrvatska

Poslovne aktivnosti:

 • Asistencija pri vođenju/pregovaranju sa našim glavnim distributerima kao što su; ‘Sorger, Heinz, Kraft, Panontej, Woerle, Lactalis, El Pozo, Bauwens, Amadori, MIP, Zimbo, Saupiquet, Zott, Greisinger, Loidl, Swissco-industry, Frierrs, Alprose, Portioli, Alprose, Hochwald, Eipro’, itd.
 • Planiranje /izvršenje procesa po uvoznom postupku (istraživanje; što uvoziti – praćenje konkurencije), slanje upita/dobivanja ponuda, izrada kalkulacija, prema tarifnim kodovima
 • Suradnja sa ambasadama/veleposlanstvima te gospodarskim komorama kod dobivanja kvalitetnih kontakata inozemnih kompanija/distributera za uvoz,
 • Suradnja sa Ministarstvom poljoprivrede kod slanja zahtjeva za nove uvozne dozvole te kod produživanja i nadopune starih odnosno važećih,
 • Suradnja sa veterinarima kod slanja prehrambenih uzoraka na analizu i dobivanje zdravstvenih certifikata,
 • Dnevno i tjedno praćenje; isteka roka proizvodima, praćenje prodaje,  stanja (zaliha) na našim skladištima i kreiranje i slanje narudžbi (u informatičkom sistemu ‘Diglas’),
 • Kreiranje UNA-e obrazaca (za ulistanje novih proizvoda) za pojedine ključne kupce u informatičkom sistemu (SAP),
 • Potvrđivanje utovara/količina sa tuzemnim i inozemnim distributerima.
 • Redoviti odlasci u hyper markete i praćenje konkurencije proizvoda /cijena i osmišljavanje akcija (pregovori o rabatima sa Ključnim Kupcima) trajnih, kataloških i internih,
 • Pohađanje sastanaka kod ključnih kupaca (npr. ‘Getro’ mjesečni i godišnji pregovori)

OŽUJAK 2005 – LIPANJ 2006.

Manager Telemarketinga (Uprava – Top Management) Global Relax Systems d.o.o, Zagreb , Hrvatska

Poslovne aktivnosti:

 • Rukovodstvo i upravljanje cjelokupnim sektorom TLM-a podijeljenim u 3 destinacije (Zagreb – Osijek – Pula).  Obučavanje tj. training Area Managera odnosno voditelja svakog telemarketinga te bliska suradnja sa njima (donošenje i izvršenje odluka),
 • Održavanje interview-a sa novim potencijalnim zaposlenicima te održavanje 2 – dnevnih seminara za nove zaposlenike,
 • Zapošljavanje i otpušatanje zaposlenika (koji nisu ispunjavali uvjete),
 • Održavanje kvalitete i profesionalnog rada unutar svakog tima, planirane strategija za podizanje prodaje i održavanje – bliska suradnja sa sektorom prodaje,
 • Održavanje tjednih sastnaka u svakom timu, za zaposlenicima i area managerima te donošenje tjednih smjernica na temelju tjednih rezultata,
 • Organiziranje i održavanje kvartalnih, a p.p. i mjesečnih sastanaka sa Area Managerima
 • Održavanje seminara i prezentacija u sklopu edukacijskih programa,
 • Planiranje raznih strategija od motivacijskih do organizacijskih za implamentaciju tadašnjih i postizanje budućih planova/ciljeva tvrtke,
 • Izrada dnevnih, tjednih, mjesečnih, kvartalnih i godišnjih izvješća kao i planova te prosljeđivanje istih izvršnom direktoru
 • Sudjelovanje na obaveznim sastancima uprave sa ostalim članovima uprave ostalih sektora tvrtke – svaka 2 tjedna,
 • Izrada novih i implementacija postojećih pravilnika o radu sa sektorom ljudskih resursa,
 • Izrada planova za različite načine novčanog nagrađivanja (stimulacije – tjedne, mjesečne godišnje),
 • Izrada obračuna plaća za cijeli sektor, što se svodi na blisku suradnju sa administracijom

LIPANJ 2000 – RUJAN, 2000. 

SIJEČANJ 2004 – PROSINAC 2004.

Asistent Voditelja/ Menadžera Poslovnice te Charter Broker – Charter Agencija «Northstar»,Palma de Mallorca, Španjolska 

Poslovne aktivnosti:

 • Održavanje poslovnih sastanaka vezanih za prodaju jahti i jedrilica u obliku chartera, prevođenje francuskog i španjolskog jezika na engleski jezik, kompjutorska obrada podataka vezana za najam jahti i jedrilica,
 • Planiranje poslovnog investiranja za područje Hrvatske i Crne Gore

SVIBANJ 2003  – PROSINAC 2003.

Office Menadžer, Yacht/Charter Broker  Yacht Broker Kompanija «Monaco Marine Group USA», Miami, Florida, SAD

Poslovne aktivnosti:

 • Održavanje poslovnih sastanaka sa potencijalnim kupcima chartera ili jahti, pregovarnje o cijeni sa/ između potencijalnih kupaca chartera ili jahte u procesu prodaje, odlasci na najveće sajmove brodova, jahti i jedrilica (Honolulu, Antigua, Monte Carlo) u svrhu prezentiranja kompanije te proširenja poslova, kreiranje televizijskih, radio, internet i magazinskih reklama vezano za odabrane chartere i jahte na području SAD-a te Evrope.

                                     

ŠKOLSKA NAOBRAZBA:

 1. Položen državni stručni Ispit, (Viši stručni suradnik) 2012., u Zagrebu
 2. Certifikat za provođenje Javne nabave 2013. (produljivan svake 3 godine) u Zagrebu
 3. U tijeku polaganje brokerskog ispita za financijskog brokera/savjetnika (PMF/ HANFA) u Zagrebu                                                                                   
 1. Američki fakutet za management i tehnologiju s pravom javnosti (Rochester Institute of

          Technology, Rochester, NY. (RIT/ACMT u Dubrovniku) sa stečenom Diplomom  ‘Diplomirani

           Ekonomist u Hotel i Resort Management-u „  2002., u Dubrovniku

 1.  Hotelijersko – turistička srednja škola, završena matura 1998. u Zagrebu
 2. Osnovna škola Antuna Mihanovića, Klanjec,  završena 1995. u Klanjcu

*Certifikati:

Javna nabava, Radno pravo, Priprema i provođenje projekta (ESI fondovi), pomorski certifkati (Purser, Food & Hygiene, STCW,  Eng1, Silver service,  Wine pairing)

VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI:

*Jezici:

Hrvatski i slovenski– materinji

Engleski – tečno u govoru i pisanju

Francuski– napredni stupanj

Njemački – napredni stupanj

Španjolski – napredni stupanj

Ruski, ukrajinski, talijanski  i grčki – početni stupanj

Kompjutorski programi:

Microsoft Office – Word, Excel,

Power Point, Internet Explorer

Minitab – Statistička obrada podataka

SABRE, Softveri; Opera, Sap, Diglas, Point HR,  Synesis, Platts, Autocad, Pinpoint, Sortly

Dokumenti

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google